Adatkezelési tájékoztató a földgáz egyetemes szolgáltatás az NKM Földgázszolgáltató Zrt. általi biztosításával kapcsolatos személyes adatkezeléséről

0001.01.01

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk, az NKM Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa  tér 20., cégjegyzékszáma: 01-10-042416, honlap címe: www.nkmfoldgaz.hu. a továbbiakban: NKM Földgázszolgáltató Zrt.) adatkezelő a Magyar Energia Hivatal (jogutódja: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH) által kiadott 27/2009. számú földgáz egyetemes szolgáltatói működési engedélye alapján végzi az egyetemes szolgáltatási tevékenységét, a lakossági és nem lakossági ügyfelek kiszolgálását.

Amikor Ön a földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése céljából megkeresi a Társaságunkat, majd később, amikor szerződést köt Társaságunkkal, ennek során személyes adatait részünkre átadja. Adatkezelésünk kizárólag az Ön önkéntesen átadott adatain és lenti törvényi felhatalmazás alapján átadott adatain történik az alábbiakban részletesen kifejtettek szerint.

Társaságunk adatkezelőként az "Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról " szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezett, adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-52150/2016.

 

I. AZ ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS ALAPELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

Társaságunk, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt természetes, valamint jogi személyekre vonatkozó személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az ügyféladatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, valamint biztosítsa a törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelmet.


Adatkezelésünk az Info. tv. 5. § (1) bekezdésének  előírásai szerint egyrészről a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. (továbbiakban: Get.) 125. § (1) bekezdésében és 36. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt törvényi felhatalmazáson, másrészről szolgáltatásunkat igénybe vevő ügyfeleink hozzájárulásán alapul, az alábbiak szerint.


Az ügyfelek (a Get. szerinti felhasználók és fizetők) személyes adatai kezelésének alapvető célja:


Az NKM Földgázszolgáltató Zrt., mint adatkezelő a jogszabályokban meghatározott engedélyköteles egyetemes szolgáltatási tevékenység végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítése és üzemeltetése, továbbá az egyetemes szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, és együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából a Get. felhatalmazása alapján kezelheti a felhasználó, a fizető azonosításához szükséges és elégséges – a Get. szerint az egyetemes szolgáltatási szerződés tartalmát képező – személyes adatokat,  valamint a védelemre jogosító ellátásban részesülő, a felhasználó háztartásában élő személy azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.
Adatkezelésünk célja a földgázenergia szolgáltatás elérhetővé tétele, az ügyfél által igénybevett szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása, a kiszámlázott, de be nem fizetett ellenérték beszedése, behajtása, a kiszámlázott és befizetett díjak, valamint a díjszámítás helyességének ellenőrzése.

 

II. JOGSZABÁLYON ALAPULÓ ADATKEZELELÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

1.) A Get. felhatalmazása alapján a felhasználó és a fizető azonosításához szükséges alábbi adatokat kezeljük:
név, lakcím, születésének hely és idő, valamint  anyja neve
2.) Az ügyfelek személyes adatai a Get. 125. § (4)-(4a) bekezdésében foglaltak törvényi felhatalmazása alapján átadhatóak

a.) azoknak, akik az NKM Földgázszolgáltató Zrt. megbízása alapján a szerződéskötést, számlázást, kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, ellenőrzést, kikapcsolást illetve az ügyfél tájékoztatást, ügyfélszolgálati tevékenységet végzik;

A Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat (ESZSZ) 2.2. pontja alapján a szerződéskötés előkészítése során az Ajánlatkérésben az ajánlatkérőnek (fogyasztónak) nyilatkoznia kell arról, hogy kezdeményezi-e az elosztói csatlakozási és az elosztóhálózat-használati szerződés NKM Földgázszolgáltató Zrt., mint megbízott általi kezelését. A jogszabály szerint a megbízás kezdeményezésével a fogyasztó hozzájárul a hálózathasználati szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatainak a területileg illetékes földgázelosztó részére történő átadásához. Erre figyelemmel az NKM Földgázszolgáltató Zrt. Ajánlatkérés formanyomtatványában az ajánlatkérő (fogyasztó) az Ajánlatkérés aláírásával nyilatkozik arról, hogy kezdeményezi-e az elosztói csatlakozási és az elosztóhálózat-használati szerzõdés egyetemes szolgáltató, mint megbízott által történő kezelését. Amennyiben igen, az ajánlatkérő (fogyasztó) az ESZSZ. 2.2. pontjában foglaltakra figyelemmel az Ajánlatkérés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az  elosztóhálózat-használati szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a területileg illetékes földgázelosztók (név és cím honlapunkon megtalálható) részére ebből a célból átadja.

Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása céljából az alábbi jogi személyek részére kerülhetnek személyes adatok átadásra, amennyiben ügyfelünk ügyében megbízottunkhoz fordul:

Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft. (2724 Újlengyel, Ady E. u. 41.) - telefonos ügyfélszolgálati tevékenység  

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) - ügyfélszolgálati fiókirodák és panaszfelvételi pontok működtetése

Számla előállításhoz a számla tartalmát jogszabályi előírás (az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény) alapján képező adatok, kézbesítéshez a kézbesítéshez szükséges adatok (név és cím a borítékon) kerülnek átadásra.  A számla előállítója az adatokat kizárólag a számla kinyomtatásához (a számla megfelelő adattartalmának biztosításához) használja fel, azokat egyéb célból nem kezeli.

számlaküldemények előállítása:

EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.)

számlalevelek és egyéb küldemények kézbesítése:

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

elektronikus számlakibocsátás, iCsekk szolgáltatás:

Díjnet Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.)

Átalánydíjas fogyasztók kezelése:

Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.)

CsekkRendező szolgáltatás igénybe vétele esetén:

Monicomp Zrt. (1139 Budapest, Petneházy u. 46-48.) – a CsekkRendező számlaprezentációs rendszer működtetője

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) – a számlafizetéshez szükséges banki szolgáltatások biztosítása  

 

b.) a számlázási és elszámolási jogviták rendezésére az NKM Földgázszolgáltató Zrt. megbízása alapján jogi képviselő valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére;

gázdíj-tartozással összefüggő jogviták rendezése:
Vitári Ügyvédi Iroda (1089 Budapest, Gál Mózes u. 5-7.)

Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Váci út 18. IV. em.)

 

Az átalánydíjas fogyasztók faktorált (a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályai szerint harmadik fél, mint engedményes részére értékesített) gázdíj-tartozásai kapcsán a megvásárolt követelések engedményes általi beszedéséhez, behajtásához szükséges adatok (név, cím, gázdíj-tartozás összege, stb.) kerülnek átadásra 


Díjbeszedő Faktorház Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) részére.

Az faktorált (engedményezett) követelések vonatkozásában az adatátadás jogalapja az  Adatvédelmi Biztos úr 596/P/2007-3. sz. ügyben adott állásfoglalása alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 328-331. §-ai, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.. évi V. törvény 6:193. §-6:201. §-ai. Az Engedményes az NKM Földgázszolgáltató Zrt. által részére átadott, vagy más módon az Engedményes tudomására jutott, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. átalánydíjas fogyasztóira vonatkozó személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni. Azokat kizárólag a faktoring szerződéssel megszerzett követelései érvényesítése során, célhoz kötötten, követelései érvényesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel.

 

A Get. felhatalmazása alapján egyedileg, általában az alábbi szervek megkeresésére kerülhetnek személyes adatai átadásra:

  • a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
  • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak,
  • a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
  • a védendő fogyasztók esetében az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak az egy felhasználási helyen való igénybevételének ellenőrzése céljából a földgázelosztónak és az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a földgázkereskedőnek, valamint
  • a Get. szerinti átvevő egyetemes szolgáltatónak,
  • a Get. 125. § (1)–(1c) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére átadhatók, amelyeket a Hivatal köteles a Ket. adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint kezelni.

A jelen pont alapján átadott személyes adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre Társaságunkkal azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik.

 

III. HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelés ebben az esetben az Info tv. 5. § (1) a) pontja értelmében az ügyfél hozzájárulásán alapul.

Az ügyfél a földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben általa önkéntesen megadott, továbbá a szerződés teljesítésével összefüggésben szükségszerűen a tudomásunkra jutó személyes adatait, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és/vagy megbízottja a szerződés teljesítése céljából, a szerződés fennállásának, illetve az azzal összefüggő esetleges érdekérvényesítésnek az időtartama alatt kezelje, megbízottja (pl. díjbeszedés) részére továbbítsa.

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a felhasználói részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az egyetemes szolgáltatási szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése céljából a szerződésben meghatározott adatokon túl, a következő, a szerződés teljesítése során szükségszerűen tudomására jutó adatokat kezeli:

a felhasználó azonosítója, földgázvételezés időpontja, tartama, földgázvételezés mennyisége, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, a szerződések felmondásának eseményei, minden egyéb olyan adat, amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.

Az ügyfél a szerződésben az alábbi adatai kezeléséhez járulhat hozzá:
születési név, lakossági folyószámlaszám, bankszámlaszám, telefonszám, fax-szám, e-mail cím, levelezési cím.

 

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK FŐBB ESETEI, CÉLJAI, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Az ügyfelek személyes adatait Társaságunk különösen az alábbi célok érdekében kezeli:

a.) szerződéskötés
b.) számlakészítés
c.) ügyfél felszólítása számlatartozásának rendezésére
d.) ügyfél értesítése
e.) ügyfél elégedettség vizsgálata, közvélemény kutatás
f.) számlabehajtással kapcsolatos tevékenységek
g.) hatóságok, nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó szervek megkeresése
h.) minden olyan egyéb eset, mely ezen pontban rögzített célokkal összhangban van.

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. által kezelt személyes adatait Társaságunk Ügyfélkapcsolati Igazgatóságának (szerződéskötés, szerződéskezelés, panaszkezelés), Pénzügyi Igazgatóságának (számlázás, követeléskezelés, behajtás), Informatikai és Üzemeltetési Igazgatóságának (informatikai rendszerek üzemeltetése) és Jogi és Szabályozási Igazgatóságának (jogi behajtás) illetékes munkatársai ismerhetik meg.

 

V. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Az ügyfélhez kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, Társaságunk a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig- amely a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében 8 év- tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok.

A telefonon érkezett ügyfélmegkeresések rögzítésre és a Fogyasztóvédelmi törvény előírására figyelemmel 5 évig visszakereshetően megőrzésre kerülnek.

A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

A fogyasztó hozzájárulásával kezelt adatok az érintett kérésére is törlésre kerülnek.

 

VI. ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Általános szabályok

Társaságunk mindent megtesz az általa kezelt ügyfél személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése, megsemmisülése, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az ügyfél adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai

Az Info tv. 14. §-a alapján az ügyfél jogosult:

a.) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről,
b.) adatainak helyesbítését kérni, valamint
c.) kérni személyes adatainak törlését vagy zárolását, a kötelező adatkezelés kivételével.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Társaságunk adatkezelése jogszabályi alapokon nyugszik, ezért a jogi kötelezettségek teljesítése, valamint a Társaságunk jogos érdekének érvényesítése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési hozzájárulás esetleges visszavonását követően is kezelheti Társaságunk.

Társaságunk, mint adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni az ügyfél által kért tájékoztatást.

A belső adatvédelmi felelős

Társaságunk belső adatvédelmi felelőse: dr. Arató Dezső, elérhetősége: arato.dezso@nkm.energy

 

VI. AZ ÜGYFÉL JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE

Ha az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Ha ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, az ügyfél a NAIH  eljárását kezdeményezheti.

A NAIH elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Postai elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszáma: +36 1 391-14000, Fax: +36 1 391-1410
Honlapjának címe: www.naih.hu

Az ügyfél jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Az adatkezelő az ügyfél adatainak jogellenes kezelési követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info tv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Amennyiben Társaságunk által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti:

  • hagyományos levélben, mely Társaságunk címére küldendő: NKM Földgázszolgáltató Zrt. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
  • ügyfélszolgálati telefonszámainkon: 06 1/20/30/70 474 9999
  • dr. Arató Dezső adatvédelmi felelősnél az arato.dezso@nkm.energy e-mail címen.

Adatkezelési tevékenységünkről további tájékoztatást olvashat földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzatunk 4/b. pontjában és Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkban.

 

NKM Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság